KIM JESTEŚMY

Nasz adres strony to: https://duuf.pl

Dziękujemy za odwiedzenie DUUF.PL Jesteśmy firmą, sklep internetowy i dostawcą mody. Przeczytaj niniejszą Politykę prywatności, wyrażając zgodę na dokumentację, aby uzyskać pozwolenie na korzystanie z naszych usług.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DUUF

1. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 • Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego DUUF.PL;
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.DUUF.PL, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 • Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy DUUF.PL a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.DUUF.PL.
 • Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Sklep internetowy DUUF.PL, działający pod adresem www.DUUF.PL, prowadzony jest przez „HNF INVESTMENTS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” Mikołaja reja 8, 05-090 Sękocin Nowy – Warszawa, NIP: PL 5342599480, REGON: 383178385.

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez woj. MAZOWIECKIE, powiat PRUSZKOWSKI, gmina RASZYN, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , pod numerem 0000782360.

 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: a.) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script, lub b.) inną przeglądarką internetową typu: Firefox, Chrome, Safari, … c.) minimalna rozdzielczość ekranu [1024] x [768] pikseli.
 • W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa DUUF.PL zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 16 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.DUUF.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.”
3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO
 • Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. Podczas składania zamówienia „bez rejestracji” jest tworzone konto z danymi potrzebnymi do realizacji zamówienia czyli dane teleadresowe.

Po złożonym zamówieniu nr ID lub numer zamówienia jest przechowywany w systemie do późniejszych celów tj. wymiana produktu lub zwrot produktu. W ten sposób identyfikujemy zamówienie dla wymiany lub zwrotu i usprawnia to realizację.

Podczas rejestracji konta w systemie użytkownik podaje swój unikatowy login, który pozostaje bez możliwości późniejszej zmiany jego nazwy, loginu również nie można potem skasować. Na życzenie klienta/użytkownika dane teleadresowe mogą zostać skasowane i konto zablokowane, ale login pozostaje w systemie. Dlatego w loginie nie powinno podawać się danych, których się nie chce aby pozostawały w systemie.

DUUF.PL może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez DUUF.PL za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię DUUF.PL.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody DUUF.PL

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:

niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla DUUF.PL,

korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. Rozmiar odzieży

DUUF oferuje różnorodny towar, spełniający wysokie oczekiwania zadowolonych z usług klientów. Posiadamy szeroki wybór produktów RÓŻNYCH producentów, dlatego sugerujemy, aby nie kierowali się Państwo rozmiarem z metki, który jest podany w opisie produktu. W większości producenci posiadają odmienną rozmiarówkę. 

W związku z tym przy każdym produkcie widocznym w naszym sklepie załączona jest tabela rozmiarów. Klient przed zakupem zobowiązany jest do zapoznania się z ową tabelą, w celu uniknięcia zakupu nieprawidłowego rozmiaru.

W trosce o rzetelność danych mierzymy odzież od przodu, na płasko, bez rozciągania, z zapiętymi guzikami lub zasuniętym zamkiem (jeśli takowe posiada). W celu dopasowania nowej odzieży proponujemy zmierzyć w taki sam sposób swoje ulubione, najbardziej dopasowane ubranie. Aby otrzymać obwód uzyskaną wartość należy pomnożyć x2.

W każdym modelu mierzona jest jedna sztuka z każdego rozmiaru, dlatego mogą wystąpić minimalne różnice w wymiarach podanych w tabeli (tolerancja błędu +/- 2.5 cm).

 

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.DUUF.PL, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 • W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 • Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z DUUF.PL Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
  Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5. DOSTAWA
 • Dostawa Towarów jest realizowana do krajów europejskich wraz z Turcją oraz do krajów po za europejskich, do Państw nienależących do Unii Europejskiej, ale będące stroną układów i porozumień z UE, Ukarina, Białoruś, Rosja i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 

Towar jest wysyłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. Przeważnie 24h od momentu złożenia zamówienia przez konsumenta, ale maksymalnie do 3 dni roboczych od momentu księgowania zapłaty. Jednak w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych zdarzeń losowych zastrzegamy sobie prawo do wysyłki towaru w ciągu 5 dni roboczych. Zamówienia realizujemy od poniedziałku do piątku. Nie wysyłamy paczek w soboty, niedziele oraz święta. Kurierzy nie pracują w weekendy.

 • Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

-Firmy kurierskiej DHL

-Firmy kurierskiej DPD

– Paczkomat InPost

– Odbiór osobisty: możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: HNF INVESTMENTS Sp z o.o.Mikołaja reja 8, 05-090 Sękocin Nowy-Warszawa. Odbiór osobisty prosimy uprzedzać powiadamiając nas telefonicznie.

Koszty dostawy wynoszą: Koszty i sposoby dostawy

 • Przesyłki krajowe

– za pośrednictwem firmy kurierskiej czas dostawy 2-3 dni robocze

– za pośrednictwem kuriera poczty polskiej 2 dni robocze lub przesyłki zagraniczne do sprawdzenia

 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.DUUF.PL oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Więcej na stronie Koszty i sposób dostawy

6. CENY I METODY PŁATNOŚCI
 • Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– przelewem

– za pobraniem (płatność przy odbiorze)

– płatnością w systemie PayU

-płatnością w systemie IMOJE

7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Początek biegu terminu w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy, tzn. umowy sprzedaży towarów:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo przesłać do nas formularz odstąpienia od umowy wraz z zakupionym produktem na adres: (HNF INVESTMENTS, Mikołaja reja 8, 05-090 Sękocin Nowy-Warszawa.) jako jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (z wyjątkiem kosztów odesłania do nas przez Państwa produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku poniosą Państwo tylko koszt odesłania do nas zwracanego produktu (nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem). Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Jeżeli nie zaproponowali Państwo, że odbiorą rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, proszę wpisać, co następuje:

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres HNF INVESTMENTS Mikołaja reja 8, 05-090 Sękocin Nowy – Warszawa, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie w/w 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić (będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy) wraz z wypełnionym i załączonym do przesyłki formularzem oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, jednak nie jest to obowiązkowe.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
– umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.
– umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
– umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
– umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
– umowy zawartej na aukcji publicznej;

Reklamacje dotyczące Towarów

1. Duuf.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: HNF INVESTMENTS, Mikołaja reja 8, 05-090 Sękocin Nowy – Warszawa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

3. DUUF.PL nie jest producentem Towarów. DUUF.PL nie ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

4-Do dotrzymania terminu zwrotu produktu wystarczy wysłanie przez Państwa produktu w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jednak warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że nie używali Państwo produktu, w szczególności w przypadku odzieży i obuwia przymierzyli go Państwo jedynie na próbę, jak w sklepie odzieżowym, i prześlą Państwo produkt w komplecie, w pierwotnym stanie, bez uszkodzeń i w oryginalnym opakowaniu. Dodatkowo, w przypadku, gdy przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym/zaplombowanym opakowaniu, nie będą mogli Państwo skorzystać z dobrowolnego prawa zwrotu, jeżeli po dostarczeniu tego produktu jego opakowanie zostało otwarte lub gdy plomba została usunięta lub zniszczona. Ponadto, w przypadku kosmetyków, dodatkowym warunkiem wykonania dobrowolnego prawa zwrotu jest to, że prześlą Państwo ten produkt w oryginalnym opakowaniu transportowym tj. w opakowaniu w którym produkt został do Państwa dostarczony. Aż do chwili upływu terminu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy stosuje się wyłącznie warunki ustawowe związane z tym prawem. Dobrowolne prawo zwrotu nie ogranicza w żaden sposób Państwa ustawowego prawa do odstąpienia od umowy i zwrotu produktu, które pozostają nienaruszone. Dobrowolne prawo zwrotu nie odnosi się do bonów upominkowych.

5. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

6- Strony wyłączają wszelką odpowiedzialność Duuf.pl z tytułu rękojmi, zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego. Wyłączenie to nie dotyczy odpowiedzialności Duuf.pl w stosunku do Konsumentów. Duuf.pl w żadnym przypadku nie udziela umownej gwarancji jakości Towarów w najszerszym, prawnie dopuszczalnym, zakresie.